Wild Smoked Salmon Sampler
Loki Fish

Wild Smoked Salmon Sampler

$125.00
Sold and fulfilled by Loki Fish
Sixteen ~5 oz pieces (5 lb total)
  • $25 per lb
  • 3 pieces smoked sockeye salmon
  • 3 pieces smoked coho salmon
  • 4 pieces smoked pink salmon
  • 3 pieces smoked keta salmon
  • 3 pieces smoked king salmon
Fulfillment Option